۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

ذات آیینه ها

برای پرسشهایی که میپرسی پاسخ هایی هست و با آن پاسخها پرسشهایی دیگر وبرای آنها هم پاسخهایی و … .  انگار که ناتمامیت در ذات[؟] این پرسشهاست. پس نگران پرسشهایت و ناامید از پاسخهایشان نیستم.من نگران آیینه هایی هستم که  تردتر از آنند که تاب نگاه های پرسشگرانه ی تو را بیاورند. انگار که شکستن و فرو ریختن هم در ذات[؟] آیینه هاست.